Vejledning ved dødsfald

De kan henvende Dem til sognepræsten/kordegnen i det sogn, hvor afdøde boede eller har boet, og hvorfra begravelseshandlingen skal finde sted.

Henvendelse til præsten

Ved henvendelse til præsten/kordegnen kan De aftale tid (dag og klokkeslæt) for begravelse eller bisættelse. En eventuel udsyngelse fra hjem eller sygehus kan aftales med kordegn/kirkesanger eller præst. Ved henvendelse til præsten kan de samtidig aftale tid for samtale om begravelseshandlingen og om hvilke salmer, der skal synges. Samtalen kan enten finde sted i hjemmet eller hos præsten. Sognepræsten i afdødes bopælssogn er begravelsesmyndighed. Den præst, der forestår begravelseshandlingen, er ansvarlig for handlingens forløb i kirke eller kapel.

Til begravelsesforretning

Henvendelse kan ske til begravelsesforretning for aftale om kiste, begravelse eller ligbrænding, kørsel mv.

Dødsanmeldelse og anmodning om begravelse/ligbrænding

Efter bestemmelserne skal nærmeste pårørende (efterlevende ægtefælle er altid nærmeste pårørende) udfylde en dødsanmeldelse. Hjælp hertil ydes af præst/kordegn eller begravelsesforretning. Senest to hverdage efter dødsfaldet skal dødsanmeldelse afleveres eller sendes til begravelsesmyndigheden (sognepræst/kordegn) i bopælssognet ledsaget af følgende papirer for afdøde: Dåbsattest – evt. ægtefælles dåbsattest, evt. vielsesattest eller skilsmissepapirer, sygesikringsbevis, evt. medlemsbevis vedrørende medlemskab af ligbrændingsforening, evt. optegnelser, hvori afdøde har truffet bestemmelse vedrørende begravelsen samt lægens dødsattest. Den af lægen udfyldte dødsattest skal – såfremt det ønskes – udleveres til den person, der drager omsorg for begravelsen/bisættelsen.

Til graver/kirkegårdskontor

De bedes henvende Dem til graver/kirkeværge (landsognene) eller kirkegårdskontoret (bysognene) og træffe aftale om gravsted. Såvel graver/kirkeværge som kirkegårdskontor kan oplyse dem om de udgifter, der er forbundet med et gravsted. F.eks. hvad det koster at få et gravsted renholdt af kirkegården. I tilfælde af ligbrænding kan urnen nedsættes i et allerede eksisterende gravsted. Der kan også oprettes nyt gravsted (både for kiste og for urne), eller man kan gøre brug af en fællesgrav på de kirkegårde, hvor en sådan forefindes. På de fleste kirkegårde findes foruden “ukendt fællesgrav” også en “kendt fællesgrav”. D.v.s. en fællesgrav, hvor der opsættes et gravminde over afdøde, og hvor gravstedet således er kendt. Disse fællesgrave renholdes af kirkegården imod betaling af et engangsbeløb. Graver/kirkeværge og kirkegårdskontor kan oplyse alle priser.

Begravelseshandlingen

Ethvert medlem af folkekirken har ret til vederlagsfrit at gøre brug af sognekirken til begravelse/bisættelse. En eventuel særlig pyntning af kirken aftales med graver/kirketjener, og der betales særskilt herfor. Begravelseshandlingen kan normalt tidligst finde sted med 3 dages varsel og jordfæstelse/ligbrænding skal finde sted senest på 8. dagen efter dødsfaldet.

For ikke-medlemmer af folkekirken

Dødsanmeldelse ledsaget af dåbsattester/navneattester, eventuelt vielsesattest eller skilsmissepapirer, sygesikringsbevis og lægens dødsattest afleveres eller sendes til begravelsesmyndigheden (sognepræst/kordegn) i bopælssognet senest to hverdage efter dødsfaldet. Folkekirkens præster har ikke pligt til at medvirke ved begravelsen/bisættelsen, hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken. Priser for erhvervelse af gravsted og kastning af grav/urnenedsættelse kan oplyses ved henvendelse til graver/kirkeværge eller kirkegårdskontor.

Begravelseshjælp

Sygesikringen yder tilskud, som er indtægtsbestemt. Enkelte faglige organisationer yder også begravelseshjælp. Fra Sygeforsikringen Danmark og Dansk Ligbrændingsforening (nu Begravelse Danmark red.) kan ydes tilskud til medlemmerne. Denne vejledning er med inspiration fra pjecen: “Ved dødsfald – en vejledning” udarbejdet af de præster, som betjener Slagelse Sygehus.

Vejledning ved dødsfald

Efter bestemmelserne skal nærmeste pårørende (efterlevende ægtefælle er altid nærmeste pårørende) udfylde en dødsanmeldelse.


Læs mere her

Skriv til os direkte her fra siden
Kontaktformular

Du er her:
Copyright 2024 - Slagelse Kirkegårde